JSN imageshow Module

Regulamin TESTOWANIA „NIEWIDZIALNA WYCIERACZKA NOVA BIKE":

1. Kwalifikowanie uczestnictwa w kampanii testowania:

    - Przystąpić do testowania może osoba zamieszkała na terenie Polski

    - Udział w testowaniu jest bezpłatny

    - W celu zgłoszenia chęci przystąpienia do testowania należy wypełnić ankietę rekrutacyjną, dostępną na stronie www.nova-bike.pl w określonym terminie.

    - O dostępności ankiety rekrutacyjnej NOVA BIKE poinformuje na profilu firmowym Facebook oraz Instagram.

    - Ankieta powinna być wypełniona z największą starannością, zgodnie z prawdą i stanem faktycznym. NOVA BIKE nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z podaniem nieprawdziwych, niepełnych lub niekompletnych danych.

    - Osoba zakwalifikowana do testowania zostanie powiadomiona drogą mailową.

2. Udział w procesie testowania:

    - Udział osoby testującej wiąże się z :

       A). Wypełnieniem ankiety rekrutacyjnej

       B).Odbiorem produktu testowego

       C). Przekazaniu organizatorowi akcji testowania rzetelnych, szczegółowych opinii, uwag, zdjęć z produktem testowym w trakcie trwania testowania

    - Osoba testująca nie może sprzedawać produktów, otrzymanych w akcji testowania

    - Osoba testująca zobowiązuje się do nieodpłatnego przeniesienia na NOVA BIKE autorskich praw majątkowych do przesłanych uwag, komentarzy, opinii na temat testowanego produktu, z możliwością kopiowania oraz publikowania.

    - Osoba testująca wyraża zgodę na nieodpłatną publikację przez NOVA BIKE zdjęć przesłanych przez tę sobą, które przedstawiają proces testów produktu. Zdjęcia będą publikowane na kontach social media marki NOVA BIKE : Facebook,

      Instagram,

   - NOVA BIKE może wykluczyć osobę testującą w procesu testowania w przypadkach gdy:

      A). Osoba poda błędne dane, uniemożliwiające kontakt

      B). Osoba testująca nie przestrzega powyższego regulaminu

      C). Osoba wykluczona z testowania nie może brać udziału w innych akcjach testowania produktów organizowanych przez NOVA BIKE.

3. Odpowiedzialność:

   - NOVA BIKE nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane przez osoby testujące.
 

NOVA BIKE zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, o wszelkich zmianach osoby testujące będą powiadomione.

Początek strony